Công nghệ lõi

ἀειφανής “always visible”. Polaris được mô tả là ἀειφανής (phiên âm là aeiphanes), có nghĩa là “luôn ở phía trên đường chân trời”, “luôn tỏa sáng”